Bodhimanda Stichting

 


Naam, RSIN, contactgegevens

Bodhimanda Stichting
RSIN: 850552321
Contact: info@bodhimandastichting.nl

Doelstelling
De Bodhimanda Stichting stelt zich ten doel het behoud van de collectie Boeddhistische sacraalkunst en het in Nederland en daarbuiten verspreiden van de kennis op het gebied van de materiële en immateriële cultuur van het Boeddhisme.

Bestuurssamenstelling
dr. Imrat Verhoeven, voorzitter
mr. drs. Antoon Ott, secretaris/penningmeester
drs. Sjoerd de Vries, bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Bodhimanda Stichting ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig.

De Bodhimanda Stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag
Activiteitenverslag
De activiteiten van de Bodhimanda Stichting bestaan op dit moment uit het beheren en in bruikleen geven van voorwerpen uit de collectie Boeddhistische collectie sacraalkunst, hoofdzakelijk aan het Wereldmuseum in Rotterdam.
Voor het financieel verslag over 2018: zie hier.

Verkort beleidsplan
Het beleid van de Bodhimanda Stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling.
Dit bestaat vooralsnog uit het in beheren en in bruikleen geven van (delen van de) collectie Boeddhistische sacraalkunst.
De Bodhimanda Stichting heeft geen winstoogmerk.
Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De Bodhimanda Stichting werft vooralsnog geen gelden. Op de langere termijn zal voor specifieke projecten geld worden geworven bij de daartoe geëigende (cultuur)fondsen.
Voor het beloningsbeleid van de Bodhimanda Stichting, zie hierboven.
Onkosten die zijn gemaakt in het kader van uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.
De administratie van de Bodhimanda Stichting wordt gevoerd door het bestuur en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur.


 

bodhimanda